Chốt gió (Airlock)

Chốt gió - Airlock là một không gian khép kín giới hạn bởi hai hay nhiều cửa đi, được đặt giữa hai hay nhiều phòng (ví dụ giữa các phòng có độ sạch khác nhau) nhằm mục đích kiểm soát luồng không khí lưu thông giữa các phòng.

Chốt gió có thể thiết kế dùng cho người hoặc cho vật liệu, trong trường hợp dùng cho vật liệu chốt gió còn được gọi là “lối trung chuyển”.

Chốt gió cũng được dùng làm “tiền phòng” cho một phòng sạch, nơi các vật liệu vô khuẩn được xử lý.

 Chốt gió - Airlock

Chốt gió - Airlock

An enclose space with two or more doors, which is interposed between two or more rooms (e.g. of different class of cleanliness) for the

purpose of controlling the air flow between those rooms when they need to be entered.

An airlock may be designed for and used by either people or materials; in the later case it can be termed a “pass through hatch”. An airlock

can also be the “anteroom” to a clean room in which sterile goods are handled

WHO Quality Assurance of Pharmaceuticals, Vol. 2, 1999


⇒ Xem thêm: các trang thiết bị phòng sạch