Báo Giá

Vui lòng điền nhiều thông tin nhất có thể
Pass Box
Mircobiologico Control
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
Height mm
Accessories
Nozzle direction
Top Wall
UV Light
Order Quantity: Sets
Class 10.000
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
Height mm
Accessories
Nozzle direction
Top Wall
UV Light
Order Quantity: Sets
Eight Swings Door
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
H1 mm
H2 mm
Accessories
Lock Type
Electric Machenical
UV Light
Order Quantity: Sets
Four Swings Door
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
Height mm
Accessories
Lock Type
Electric Machenical
UV Light
Order Quantity: Sets
Two Swings Door
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
Height mm
Accessories
Lock Type
Electric Machenical
UV Light
Order Quantity: Sets

Xem Thử Báo Giá
Pass Box